Pågående forskningsprojekt

The Black Renaissance and Its Nordic Affiliations

The Black Renaissance and Its Nordic Affiliations is jointly affiliated with CEMFOR and the English Department at Cornell University. Her project traces the intertextual connections between the Harlem Renaissance and Nordic literatures as well as studies how discussions of racism, antiracism, and equity traveled through literature across the Atlantic in the early twentieth century.

  • Projektdeltagare/Project leader: Iida Pöllänen
  • Finansiär/Financier: Academy of Finland

Pasados coloniales, presentes coloniales - Nación, territorio y un frente de expansión en el Brasil contemporáneo.

El proyecto explora la categoría del indio en el imaginario sobre Brasil, tanto en el pasado como en el presente. Abordando tanto la idea sobre el indio como el origen mítico de una nación, y cómo tales imágenes se reactivan no sólo en los discursos coloniales sino también en la movilización decolonial indígena.

Descripción del proyecto
Jefa de proyecto: Patricia Lorenzoni.

Financiamiento: El proyecto cuenta con el financiamiento de Hilding Svahn’s fund for Latin American Studies y de Riksbankens Jubileumsfond.

Cybersäkerhet och ansvarets politik: Omförhandlingar av stat-medborgare relationer i en digital demokrati

Kriget i Ukraina har gjort frågan om cybersäkerhet mer aktuell än någonsin. Aktörer runt om i världen ställer sig frågan om hur man ska skydda sig mot dessinformation och cyberangrepp. I detta forskningsprojekt analyseras de ideologiska och politiska konsekvenserna av hur ansvar förstås, uttrycks och implementeras i svensk cybersäkerhetspolitik, inklusive hur cybersäkerhetens universella språk reproducerar och/eller omförhandlar social ojämlikhet. Utgångspunkten för projektet är att ansvar inte är en strikt teknisk eller juridisk fråga, utan i allra högsta grad politisk och social: hur vi förstår och implementerar ansvar är ett uttryck för sociala relationer och makt, det betingar vilka vi ska känna solidaritet med och vilka som ska inkluderas och säkras i en digitaliserande välfärdsstat.

Finansiär: Vetenskapsrådet, 4 800 000 SEK.  

Environmental Justice, Land Based Learning and Social Sustainability in Sábme

Detta projekt utmanar dominerande västerländska destruktiva förhållningssätt till natur och miljö utifrån urfolks ståndpunkter, erfarenheter och perspektiv, med urfolkskunskap, innovation och expertis. Målet är att formulera visioner för en välbehövd förändrad relation med natur och ”non- humans”, samt formulera visioner för långsiktig miljömässig och social hållbarhet.

THE IMAGINATIVE HORIZON OF CONTEMPORARY WAR: NEUROBIOLOGY, AI AND THE US MILITARY

(El Horizonte imaginativo de la guerra contemporánea: Neurobiología, IA y el militar de EE. UU).

Financiero: Consejo de investigación sueco (VR), 3 150 000 kr

Invandring och normalisering av rasism: Diskursiva skiften i svensk politik och svenska medier 2010-22

Detta forskningsprojekt undersöker normaliseringen av rasistiska och främlingsfientliga yttranden i den svenska offentligheten. Mer specifikt riktas fokus mot hur politiska aktörer och medier gradvis anammat rasistiska/främlingsfientliga tankefigurer och språkbruk i relation till invandring och invandrare.

Projektet ligger under Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet. 

Indigenous perspectives on forest fires, drought and climate change: Sápmi

The overall aim of this inter- and supradisciplinary research project is to analyse, document and bring forward Indigenous – Sámi knowledge in regard to wildfires, extreme weather events and climate change through the integrated lenses of Artistic research/Visual documentation, History of technology and science, Feminist Technoscience/Gender research and Indigenous methodologies/Sámi knowledges.

Project Description
Project Leader: Ignacio Acosta
Financer: FORMAS (4.000.000 SEK)

Leva utan olja?!

Vivir sin petróleo?! Repensar las relaciones con las tierras y las aguas, basadas en la experiencia indígena de la tierra hacia una transición para una sociedad de bienestar libre de fósiles.

(Texto en sueco)
Omprövande av relationer med land och vatten utifrån urfolks landbaserade expertis för övergång till ett fossilfritt välfärdssamhälle inom utlysningen ”Visioner och förutsättningar för ett fossilfritt välfärdssamhälle” inom det nationella forskningsprogrammet om klimat. Det bygger vidare på projektet ”Dálkke: urfolksperspektiv på klimat”. Upparbetade relationer kan nu fortsätta och utvecklas vidare.

Descripción del proyecto
Jefa del proyecto: May-Britt Öhman

Financiamiento: FORMAS

Produktionen av deporterbarhet: Ensamkommande minderårigas asylprocesser

El proyecto estudia los procesos de asilo de menores no acompañados en Suecia, centrándose en cómo los niños solicitantes de asilo se vuelven deportables. Por lo tanto, el proyecto también investiga cómo funciona la categoría legal del “niño” en el proceso de asilo, en relación con la inclusión y la exclusión.

Investigadores copartícipes: Anne Kubai (jefa del proyecto, Södertörns högskola), Patricia Lorenzoni (Cemfor, Universidad de Uppsala)

Financiamiento: Consejo Sueco de Investigación- Vetenskapsrådet (subvención para proyectos de investigación sobre el racismo)

Sijddaj máhttsat betyder "kommer hem"

2022 är det ett sekel sedan Statens institute för rasbiologi öppnade. Det fysiska arvet från institutet består av omkring 12000 foton, av vilka majoriteten är på samer, samt brev, dokument och mätningar av människor. På Uppsala universitet, och på många andra statliga institutioner i Sverige finns mänskliga kvarlevor av samer. Detta projekt utforskar hur samiska samhället och individer kan relatera till (im)materiella minnen, med stöd av akademisk forskning och praktik samt med utveckling av forskningsetik för att innefatta urfolksperspektiv – samiska perspektiv. 

Finansiär: Vetenskapsrådet, 6 120 000 kr. 

Vardagsnationalism under coronapandemin. En utforskning av vardagsnationalistiska praktiker i det svensk-finska gränsområdena

The purpose of this project is to investigate nationalism in the wake of the Covid-19 pandemic. The pandemic has transformed the borders in the Nordics from being largely symbolic (pre-pandemic) to clearly demarcated (2020) to practically closed (2021). The project focuses on the ‘ordinary citizen’ in Haparanda-Tornio and how individuals engage with nationalism in their daily lives in the pandemic.

  • Projektbeksrivning:
  • Projektledare: Katrina Gaber

Finansiär: Vetenskapsrådet 3 600 000 SEK. 

Vit nostalgi. Hemhörighetens och tillhörighetens politik

Radikalnationalism är på frammarsch på flera håll i världen. Dess framgångar tycks rida på en våg av politisk nostalgi: en längtan tillbaka till en föreställd plats och tid i det förflutna då livet var enklare och folket lyckligare. Projektet syftar till att 1) skapa ny kunskap om hur vit nostalgi uttrycks och sprids genom radikalnationalistisk kulturproduktion och 2) spåra i vad grad politisk nostalgi och radikalnationalistiska åsikter vunnit insteg i huvudfårans politiska kultur och det offentliga samtalet.

Finansiär: Vetenskapsrådet 3 988 000

Última actualización: 2023-10-16