Invandring och normalisering av rasism: Diskursiva skiften i svensk politik och svenska medier 2010-22

Detta forskningsprojekt undersöker normaliseringen av rasistiska och främlingsfientliga yttranden i den svenska offentligheten. Mer specifikt riktas fokus mot hur politiska aktörer och medier gradvis anammat rasistiska/främlingsfientliga tankefigurer och språkbruk i relation till invandring och invandrare.

Projektet ligger under Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet. 

Vardagsnationalism under coronapandemin. En utforskning av vardagsnationalistiska praktiker i det svensk-finska gränsområdena

The purpose of this project is to investigate nationalism in the wake of the Covid-19 pandemic. The pandemic has transformed the borders in the Nordics from being largely symbolic (pre-pandemic) to clearly demarcated (2020) to practically closed (2021). The project focuses on the ‘ordinary citizen’ in Haparanda-Tornio and how individuals engage with nationalism in their daily lives in the pandemic.

  • Projektbeksrivning:
  • Projektledare: Katrina Gaber

Finansiär: Vetenskapsrådet 3 600 000 SEK. 

Sijddaj máhttsat betyder "kommer hem"

2022 är det ett sekel sedan Statens institute för rasbiologi öppnade. Det fysiska arvet från institutet består av omkring 12000 foton, av vilka majoriteten är på samer, samt brev, dokument och mätningar av människor. På Uppsala universitet, och på många andra statliga institutioner i Sverige finns mänskliga kvarlevor av samer. Detta projekt utforskar hur samiska samhället och individer kan relatera till (im)materiella minnen, med stöd av akademisk forskning och praktik samt med utveckling av forskningsetik för att innefatta urfolksperspektiv – samiska perspektiv. 

Finansiär: Vetenskapsrådet, 6 120 000 kr. 

Vit nostalgi. Hemhörighetens och tillhörighetens politik

Radikalnationalism är på frammarsch på flera håll i världen. Dess framgångar tycks rida på en våg av politisk nostalgi: en längtan tillbaka till en föreställd plats och tid i det förflutna då livet var enklare och folket lyckligare. Projektet syftar till att 1) skapa ny kunskap om hur vit nostalgi uttrycks och sprids genom radikalnationalistisk kulturproduktion och 2) spåra i vad grad politisk nostalgi och radikalnationalistiska åsikter vunnit insteg i huvudfårans politiska kultur och det offentliga samtalet.

Finansiär: Vetenskapsrådet 3 988 000

 ¿Hombres blancos enfadados?

Un estudio sobre la apología de la violencia racista, la correlación entre crímenes de violencia organizada y no-organizada y las dimensiones afectivas del ultranacionalismo.

Financiamiento: Consejo de Investigación Sueco (Vetenskapsrådet) (aproximadamente 4,000,000 SEK).

THE IMAGINATIVE HORIZON OF CONTEMPORARY WAR: NEUROBIOLOGY, AI AND THE US MILITARY

(El Horizonte imaginativo de la guerra contemporánea: Neurobiología, IA y el militar de EE. UU).

Financiero: Consejo de investigación sueco (VR), 3 150 000 kr

Laboratorios metodológicos 

El objetivo de este proyecto es desarrollar métodos éticos y científicos, y sostenibles para medir la discriminación por motivos de raza, etnia y religión a nivel nacional.

Descripción del proyecto
Investigadores copartícipes: Edda Manga (MKC), Mattias Gardell, (CEMFOR, UU), Alireza Behtoui (Departamento de sociología, Universidad de Estocolmo), René Leon Rosales (MKC).

Financiamiento: Consejo sueco de investigación. 5.000.000 coronas suecas (Vetenskapsrådet)

En studie om muslimska kvinnors erfarenheter av islamofobi och deras arbete med konst och aktivism

This project aims to gain deeper knowledge on Muslim women’s experiences of Islamophobia and their strategies of coping, negotiating and resisting stereotypical discourses on Muslims in Sweden. The second part of the aim of this project is to understand how Muslim women make use of creative artistic methods such as mural artwork, theatre, and poetry in order to claim their voice, and sometimes counter stereotypical notions that persist of them within the Swedish society. 

Finansiär: Vetenskapsrådet, 2 638 000 kr. 

Pasados coloniales, presentes coloniales - Nación, territorio y un frente de expansión en el Brasil contemporáneo.

El proyecto explora la categoría del indio en el imaginario sobre Brasil, tanto en el pasado como en el presente. Abordando tanto la idea sobre el indio como el origen mítico de una nación, y cómo tales imágenes se reactivan no sólo en los discursos coloniales sino también en la movilización decolonial indígena.

Descripción del proyecto
Jefa de proyecto: Patricia Lorenzoni.

Financiamiento: El proyecto cuenta con el financiamiento de Hilding Svahn’s fund for Latin American Studies y de Riksbankens Jubileumsfond.

FUTUROS ENERGÉTICOS SEGUROS Y SOSTENIBLES

Con base en perspectivas indígenas y de género, metodologías/teorías indígenas y estudios sobre racismo, y en un entorno de investigación multidisciplinario con humanidades, ciencias naturales, tecnología y ciencias sociales, bajo la dirección de investigadores de origen indígena, realizamos investigación y también desarrollar innovaciones y soluciones tecnológicas, sociales y sociotécnicas, en relación con los desafíos relacionados con el cambio climático y las dependencias de combustibles fósiles.

Financiamiento: FORMAS Dnr 2017-01923, dentro del programa de Investigación Nacional sobre el clima, y  para lograr el establecimiento del campo de investigación "Perspectiva Indígena sobre el Cambio Climático", en Suecia y en el ámbito internacional. El proyecto se beneficia de la colaboración entre otros futuros de energía segura y sostenible en Sápmi FORMAS Dnr 2016-01039.

Produktionen av deporterbarhet: Ensamkommande minderårigas asylprocesser

El proyecto estudia los procesos de asilo de menores no acompañados en Suecia, centrándose en cómo los niños solicitantes de asilo se vuelven deportables. Por lo tanto, el proyecto también investiga cómo funciona la categoría legal del “niño” en el proceso de asilo, en relación con la inclusión y la exclusión.

Investigadores copartícipes: Anne Kubai (jefa del proyecto, Södertörns högskola), Patricia Lorenzoni (Cemfor, Universidad de Uppsala)

Financiamiento: Consejo Sueco de Investigación- Vetenskapsrådet (subvención para proyectos de investigación sobre el racismo)

La pandemia en el norte de Suecia - Norrbotten

Proyecto de investigación único sobre la pandemia en Norrbotten
El virus corona ha cambiado mucho en nuestras vidas. En un nuevo proyecto, los investigadores en historia y enfermería de la Universidad Tecnológica de Luleå, junto con una gran cantidad de otras partes interesadas, recopilarán conocimientos y experiencias de la pandemia en curso.

Descripción del proyecto
Financiamiento: 3,089 millones de coronas/FORMAS.

Jefa del proyecto: May-Britt Öhman, Profesor asociado de historia ambiental, investigador invitado, historia, LTU. Investigador de CEMFOR.
Investigadores copartícipes 

Foto: Natalia Kollegova

Leva utan olja?!

Vivir sin petróleo?! Repensar las relaciones con las tierras y las aguas, basadas en la experiencia indígena de la tierra hacia una transición para una sociedad de bienestar libre de fósiles.

(Texto en sueco)
Omprövande av relationer med land och vatten utifrån urfolks landbaserade expertis för övergång till ett fossilfritt välfärdssamhälle inom utlysningen ”Visioner och förutsättningar för ett fossilfritt välfärdssamhälle” inom det nationella forskningsprogrammet om klimat. Det bygger vidare på projektet ”Dálkke: urfolksperspektiv på klimat”. Upparbetade relationer kan nu fortsätta och utvecklas vidare.

Descripción del proyecto
Jefa del proyecto: May-Britt Öhman

Financiamiento: FORMAS

Indigenous perspectives on forest fires, drought and climate change: Sápmi

The overall aim of this inter- and supradisciplinary research project is to analyse, document and bring forward Indigenous – Sámi knowledge in regard to wildfires, extreme weather events and climate change through the integrated lenses of Artistic research/Visual documentation, History of technology and science, Feminist Technoscience/Gender research and Indigenous methodologies/Sámi knowledges.

Project Description
Project Leader: Ignacio Acosta
Financer: FORMAS (4.000.000 SEK)

Cybersäkerhet och ansvarets politik: Omförhandlingar av stat-medborgare relationer i en digital demokrati

Kriget i Ukraina har gjort frågan om cybersäkerhet mer aktuell än någonsin. Aktörer runt om i världen ställer sig frågan om hur man ska skydda sig mot dessinformation och cyberangrepp. I detta forskningsprojekt analyseras de ideologiska och politiska konsekvenserna av hur ansvar förstås, uttrycks och implementeras i svensk cybersäkerhetspolitik, inklusive hur cybersäkerhetens universella språk reproducerar och/eller omförhandlar social ojämlikhet. Utgångspunkten för projektet är att ansvar inte är en strikt teknisk eller juridisk fråga, utan i allra högsta grad politisk och social: hur vi förstår och implementerar ansvar är ett uttryck för sociala relationer och makt, det betingar vilka vi ska känna solidaritet med och vilka som ska inkluderas och säkras i en digitaliserande välfärdsstat.

Finansiär: Vetenskapsrådet, 4 800 000 SEK.  

Última actualización: 2023-01-13