Pressmeddelande: Moskéers och muslimska församlingars utsatthet och säkerhet i Sverige 2018

2018-08-21

Ny studie: Moskéers och muslimska församlingars utsatthet och säkerhet i Sverige 2018

Moskéers och muslimska församlingars utsatthet och säkerhet i Sverige 2018. En ny empirisk studie om muslimska församlingars utsatthet för fysiska angrepp och hot som baseras på en undersökning av 106 församlingar i Sverige.

Religionsfriheten tillhör de mänskliga rättigheterna och stadfästs i Europakonventionen som sedan 1995 är svensk lag. I Sverige tillhör religionsfriheten de grundläggande fri- och rättigheter som skyddas i Regeringsformen (kap. 2:1). I det sammanhanget blir de hot, den skadegörelse och det våld som riktas mot muslimska församlingar inte endast en säkerhetsfråga för de enskilda församlingarnas medlemmar och moskébesökare utan också en rättighets- och demokratifråga. Angrepp mot moskéer och muslimska församlingslokaler är angrepp mot de mänskliga rättigheterna och den grundlag som Sveriges demokratiska statsskick vilar på.

Studien är ett initiativ av Islamiska samarbetsrådet (ISR) som genomfördes av professor Mattias Gardell vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet med finansiellt stöd av Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). I referensgruppen ingick Mohamed Temsamani, Mustafa Setkic och Haider Ibrahim.

Hela rapporten kan läsas och laddas ner här 

Angrepp på vårt statsskick: Hot och våld mot muslimska församlingar är en rättighets- och demokratifråga, skriver Mattias Gardell i Aftonbladet