Ny avhandling om kristen nationalsocialism

2024-01-11

19 januari försvarar CEMFORs Gustaf Forsell sin avhandling Blodet och Korset: Tankefigurer i kristen nationalsocialism i Sverige, 1925-1945. 

Var nationalsocialister i mellankrigs- och krigsårens Sverige kristna? Frågan belyser ett förbisett element i den historiska svenska nationalsocialismens idékomplex. Trots varierande positioneringar tillskrev svenska nationalsocialister kristendom en nyckelfunktion i hur de ansåg det vara möjligt att förbinda en föreställt storslagen men förlorad guldålder med revolutionära och utopiska framtidssyner.

Blodet och korset är en studie av visioner om ett Sverige som aldrig införlivades. Den visar genom analyser av nationalsocialistiska publikationer, korrespondens och tidigare hemligstämplat polisiärt undersökningsmaterial att svenska nationalsocialisters idéer om kristendom ingick i deras strävan efter en rasbaserad, antidemokratisk och antiegalitär samhällsordning. Dessa idéer medförde nätverksbildningar över parti- och nationsgränser men föranledde också frågeställningar om hur kristen teologi kunde inkorporeras i en nationalsocialistisk världsåskådning: Var Jesus arier? Hur förhöll sig kristendom till fornnordisk mytologi? Var Jesu lära ett resultat av den nordiska rassjälen?

Blodet och korset bidrar med ny kunskap om hur svenska nationalsocialister inkorporerade idéer om kristendom i sitt politiska projekt att upprätta ett nationalsocialistiskt samhälle. Den visar att nationalsocialister använde sig av kristendoms- och samhällsuppfattningar som var vitt spridda i och utanför Sverige och att de omtolkade dem för att på revolutionär väg försöka återuppliva en lära de menade uttryckte den nordiska rasens överlägsenhet.