Nya forskningsmedel till CEMFOR

2024-01-11

Tomas Poletti Lundström, tillsammans med Markus Lundström (Mittuniversitetet) har tilldelats medel från Vetenskapsrådet för deras projekt Frikyrkan och Förintelsen: Den svenska pingströrelsens förhållande till antisemitism 1930-1974

Forskningsprojektet Frikyrkan och Förintelsen undersöker den svenska pingströrelsens förhållande till antisemitismen. Trots dess viktiga roll i en av de stora svenska folkrörelserna har pingströrelsens relation till antisemitism och Förintelsens fasor fått förvånansvärt lite uppmärksamhet inom forskningen. Projektet avser att fylla denna kunskapslucka genom en systematisk kartläggning av eventuella förbindelser mellan den svenska pingströrelsen och antisemitiska idéer och aktörer.Syftet med projektet är att utforska såväl samband som avståndstaganden till antisemitism i den svenska pingströrelsen under perioden 1930 till 1974. Perioden tar sin början med invigningen av Filadelfiakyrkan i Stockholm där den namnkunnige och inflytelserike pingstledaren Lewi Pethrus tjänstgjorde som pastor. Studien sträcker sig fram till Pethrus bortgång trettiofyra år senare.Forskningen bygger på en genomgång av ett omfattande källmaterial. Det inkluderar personarkiv som tillhör Lewi Pethrus och Eric Wärenstam, den senare en framstående fascism forskare, pingstvän och författare. I materialet ingår också tre massmedier som under perioden var knutna till pingströrelsen; tidskrifterna Den Kristne och Evangelii Härold samt dagstidningen Dagen. Det empiriska materialet analyseras med hjälp av social rörelseteori.Projektet söker generera ny och kritisk kunskap om antisemitismens roll inom en av de mest betydelsefulla folkrörelserna i den svenska historien. Genom att klarlägga pingströrelsens förhållande till antisemitism och Förintelsen kommer denna studie att bidra till en fördjupad förståelse för hur den svenska pingströrelsen utvecklades på det politisk-ideologiska området under Lewi Pethrus ledarskap. Projektet bidrar därmed med kunskap om antisemitismens historiska ställning i det moderna svenska samhället och har bredare implikationer för att främja tolerans och motverka rasism och diskriminering.