May-Britt Öhman utsedd till expert i Renmarkskommittén

2023-03-02

May-Britt Öhman, docent i miljöhistoria och forskare vid CEMFOR har utsetts till expert i regeringens Renmarkskommittén (N 2021:02). 

May-Britt ÖhmanRenmarkskommittén är en parlamentariskt sammansatt kommitté, tillsatt av regeringen sommaren 2021. Dess uppdrag är att lämna ett förslag till en ny renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen (1971:437). Kommittén har även till uppdrag att analysera det samiska folkets rätt till jakt och fiske, både för samer som idag är medlemmar av samebyar samt för de som inte är medlemmar i samebyarna. 

I kommittén ingår förutom de parlamentariska företrädarna även sakkunniga respektive experter.

Det första delbetänkandet skall inlämnas 31 augusti 2023. Uppdraget skall slutredovisas i maj 2025. 

Läs mer: https://sou.gov.se/n-202102-renmarkskommitten/