Nyhet: CEMFORs föreståndare Claes Tängh Wrangel tilldelas finansiering från Vetenskapsrådet (VR) för sitt projekt "Cybersäkerhet och ansvarets politik: Omförhandlingar av stat-medborgare relationer i en digital demokrati"

2022-12-15

Kriget i Ukraina har gjort frågan om cybersäkerhet mer aktuell än någonsin. Aktörer runt om i världen ställer sig frågan om hur man ska skydda sig mot dessinformation och cyberangrepp. I en tid när samhällets system är tätt sammanflätade kan cyberattacker få ödesdigra konsekvenser. Frågor om vem som är ansvarig för att verka för cybersäkerhet och vem som ska hållas ansvarig vid en cyberattack är centrala i globala debatter om cybersäkerhet. Internets icke-rumslighet och globala arkitektur kan göra det svårt att spåra attacker och inte minst att lagföra brott under befintliga jurisdiktioner, vilket gjort att flera aktörer efterfrågar ny ansvarfördelning för att minimera hotbilden.

I detta forskningsprojekt studerar vi och begreppsliggör de ideologiska och politiska konsekvenserna av hur ansvar förstås, uttrycks och implementeras i svensk cybersäkerhetspolitik. Utgångspunkten för projektet är att ansvar inte är en strikt teknisk eller juridisk fråga, utan i allra högsta grad politisk. Fördelningen av ansvar är en grundläggande fråga inom politisk filosofi. Hur vi ser på ansvar skiljer sig mellan olika ideologier: från (neo)liberalismens fokus på ansvar som en individuell kapacitet, till mer sociala definitioner av ansvar som betonar t.ex. länken mellan ansvar och solidaritet, eller relationen mellan ansvar, tillit och makt. 

Studiens fokus är Sverige, där internationella samarbetspartners, regering och riksdag samt myndigheter - däribland det nya nationella cybersäkerhetscentret - kommer att studeras genom textanalys och intervjuer. Projektet strävar efter att diskutera hur vår strävan efter cybersäkerhet påverkar vårt samhälle och vår demokrati. Hur kan vårt digitala liv främjas och säkras utan att ge avkall på personlig integritet, mänskliga rättigheter och demokrati? Projektet bidrar därmed till ett bredare samtal om statens och individens roller i ett digitaliserat samhälle.

Projektet utförs tillsammans med Simon Larsson och Max Boholm (GU). 

Finansiär: Vetenskapsrådet (4 800 000 SEK)