Ny publikation: Att mäta rasism

2022-11-10

CEMFORs Mattias Gardell är aktuell med antologin Att mäta rasism (Mångkulturellt centrum, 2022). Boken är ett resultat av forskningsprojektet Metodologiska laboratorier (finansierat av Vetenskapsrådet) och syftar till att introducera en metod för att mäta rasism utan att reproduceras rasistiska gruppkategorier. 

Rasism har långtgående konsekvenser för människors livsvillkor och för samhällets demokratiska grund. Samtidigt är rasism inte en naturordning utan ett politiskt problem som kan påverkas och på sikt åtgärdas. För att förändra rasism krävs kunskapsbaserat arbete och ändamålsenliga uppföljningsverktyg. Att mäta rasism utan att reproducera rasism är dock en utmanande uppgift.

I denna bok undersöks frågan om att mäta rasism från en rad teoretiska och historiska synvinklar och ett konkret förslag presentas på hur rasismens effekter för olika befolkningsgrupper skulle kunna mätas: Balingsholmsmodellen. Denna modell kan användas för att undersöka hur rasism inverkar på människors livsvillkor på nationell och regional nivå.