Vad är rasism?

Ras är en produkt av rasism och inte tvärtom 

Rasism kan definieras på olika sätt. I vår arbetsdefinition utgår vi från observationen att rasism innefattar såväl tankefigurer, idéer och ideologier, som handlingar, processer och praktiker: rasism är något som både tänks och görs. 

Att det är en arbetsdefinition anger att den inte är huggen i sten utan kan komma att förändras då ny kunskap kring problemområdet möjliggör att begreppet ytterligare preciseras.

Forskningen visar att rasism inte är ett universellt fenomen som alltid funnits överallt, utan att den har en historia. Rasism är dynamiskt, föränderligt i tid och rum. Rasism är inget abstrakt problem, utan har en konkret inverkan på historien, samhället och individen.

Vi föreslår därför att rasism kan ses som en teknologi. Med ”teknologi” avses de sammantagna materiella och immateriella metoder, processer, aktiviteter, tekniker, färdigheter, kunskaper, föreställningar och verktyg som formar och förändrar det sociala livet, som åstadkommer, producerar något, eller med Ursula Franklins definition, ”de sätt på vilka vi gör saker här”.

Rasism är en teknologi som:

  • klassificerar människor i åtskilda kollektiva enheter kallade raser/kulturer/etniciteter/folk/ eller angränsande benämningar, vilka tillskrivs olika nedärvda essenser och särdrag

  • inordnar de särskilda enheterna på en hierarkisk skala mellan polerna ”värdefullt” och ”värdelöst” liv, där det värdefulla livets välstånd skall värnas och det värdelösa kan låtas dö eller dödas om det anses gagna det värdefulla livets välgång.

  • åstadkommer och upprätthåller en ojämlik fördelning av status, privilegier, resurser, rättigheter och möjligheter till människor på basis av vilken sort de antas tillhöra,
     
  • placerar människor i enlighet med logiken att var slag bör vara på sin plats, samt
     
  • naturaliserar den maktordning som skapats och bevakar de gränser och flöden teknologin skapar och privilegierar

Rasism kan såldes ses som en teknologi som skapar och upprätthåller ojämlikhet mellan olika slags människor. Därmed strider rasism mot demokratins grundläggande princip om alla människors likhet i värdighet och rättigheter. 

Rasism upprätthålls, reproduceras och rättfärdigas socialt genom praktiker, föränderliga ideologier och diskurser, genom institutionell och vardaglig praxis, och genom olika former av våld.

Rasism är en teknologi som skapar det ”folk” vars välstånd skall värnas genom en differentierad distribution av resurser, möjligheter och död.

Professor Mattias Gardell & Professor Irene Molina
Grundare CEMFOR och vetenskapliga ledare, 2016-2021

Senast uppdaterad: 2022-01-24