Efter deportationen (2017– 2019)

Detta är en studie om deportationens efterföljande konsekvenser. Den fokuserar vad som väntar asylsökanden efter deportationen från Sverige och redogör för deras erfarenheter. Trots att det vetenskapliga intresset för förvar och deportation växer, är forskningen om post-deportation ännu knapp.

Professor Shahram Khosravis tidigare forskning om irreguljär migration och papperslösa i Sverige har påvisat ett behov av att analysera vad som händer efter deportationerna (Khosravi 2009, 2016). Med föreliggande undersökningsresultat avser detta projekt att producera kunskap om konsekvenserna av tvångsutvisning för den deporterades omställning i hemlandet. Teoretiskt använder jag mig av begreppet ”embeddedness” (Ruben et. al 2009) för att omfatta de flerdimensionella aspekterna av post-deportationens tillstånd, snarare än begrepp som återintegrering. Det empiriska underlaget utgår ifrån afghanska deporterade. Baserat på tidigare forskning som visar att deportationen inte är slutet på en migrationscykel, utan snarare ett led i recirkulationen, ämnar detta projekt att belysa hur studier av post-deportation kan bidra till migrationsstudier.

Professor Shahram Khosravi


 

Senast uppdaterad: 2022-01-24