100 Years in the Shadow of the Institute for Racial Biology

A part of Swedish history that must not be forgotten or hidden.

CEMFOR is organizing a digital memorial day of 100 Years in the shadow of the Institute for Racial Biology. It is a part of Sweden's History that must not be forgotten or hidden. 

In Swedish only 

The State Institute of Racial Biology was opened in Uppsala in 1922. In 1956/57 the Institute itself was discontinued and parts of the Institute were absorbed by Uppsala University, Department of Medical Genetics. The archives of the Institute of Racial Biology are held by the Uppsala University Library

In the spring of 2021, CEMFOR organised four dialogue seminars with interested groups. We focused on racial biology, the painful legacy and its consequences, and racism, which is still alive today. It is with these conversations that the work now moves forward. 

The memorial day is organized in cooperation with the Forum for Jewish Studies (UU) and the Center for Research Ethics and Bioethics (UU). Project leader: May-Britt Öhman. Financial support has been given by the following research projects: 

  • "Sijddaj máhttsat betyder "kommer hem", Vetenskapsrådet, 2021-03080 
  • " 'Leva utan olja?!' Omprövande av relationer med land och vatten utifrån urfolks expertis", FORMAS 2019-01975, inom Nationella forskningsprogrammet om klimat.

Previous events: 100 Years in the Shadow of the Rasbiological Institute

Statens institut för rasbiologi, Rasbiologiska institutet, i Uppsala öppnades i januari 1922. Nästa år är det 100 år sedan. Det är en del av Sveriges historia, som inte får glömmas eller gömmas.

Under våren 2021 organiserar Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR, vid Uppsala Universitet ett antal dialogseminarier med forskare och representanter för de svenska minoritetsgrupperna: sverigefinnar, judar, romer och tornedalingar, samt urfolket samer. Ytterligare ett seminarium kommer att handla om Afrosvenskarnas erfarenheter av rasbiologin och dess konsekvenser i tid och rum.

Seminarierna med berörda grupper, organisationer och forskare ska utgöra underlag för planeringen av ett symposium år 2022, som uppmärksammar rasbiologin, det smärtande arvet och dess konsekvenser samt rasismen, som lever kvar än idag.

Vi önskar även utforska möjligheter för etiskt hållbart ansvarstagande för det fysiska arvet och se över hur forskningen om dessa frågor kan genomföras i samverkan med berörda grupper och enskilda. 

Dialogseminarium 1: Hundra år i Rasbiologiska institutets skugga

Datum: 17 februari

Huvudansvarig för det första dialogseminariet 17 februari är docent May-Britt Öhman, lule- och skogssame från Lule älvdal, samt med rötter även i Tornedalen, forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR.

Seminariet organiseras med stöd från forskningsprojektet Dálkke: urfolksperspektiv på klimat, inom det Nationella forskningsprogrammet om klimat. 

DIALOGSEMINARIUM 2: HUNDRA ÅR I RASBIOLOGISKA INSTITUTETS SKUGGA

Date: 24 March

Huvudansvarig för det andra dialogseminariet 24 mars är professor och vetenskaplig ledare Irene Molina, CEMFOR.

DIALOGSEMINARIUM 3: HUNDRA ÅR I RASBIOLOGISKA INSTITUTETS SKUGGA

Date: 19 May 

Huvudansvarig för det tredje seminariet 19 maj är Lars M. Andersson, föreståndare vid Forum för judiska studier, Uppsala universitet. Program

Seminariet organiseras i samarbete med Forum för judiska studier, Uppsala universitet.

DIALOGSEMINARIUM 4: HUNDRA ÅR I RASBIOLOGISKA INSTITUTETS SKUGGA

Date: 9 June

"Rasbiologiska konstruktioner av svarthet och dess samtida konsekvenser”
Huvudansvarig för det fjärde dialogseminariet 9 juni är Jasmine Kelekay, doktorand i sociologi vid University of California, Santa Barbara/forskare vid CEMFOR.

Last modified: 2022-02-23