konferens - Rasismforskningens utmaningar 23-24 november 2016

Forum för mångvetenskaplig forskning om rasism arrangerade konferensen Rasismforskningens utmaningar, som ägde rum från kl 13:00, den 23 till kl 13:00, den 24 november 2016, på Blåsenhus i Uppsala. Konferensen var välbesökt, med drygt 100 deltagare. Majoriteten var forskare som fördjupat  sig i rasismens olika uttryck, verksamma vid olika lärosäten i Sverige, från Umeå universitet i norr till Malmö högskola i söder. Tillsammans representerade de en mångfald av discipliner samt metodologiska och teoretiska utgångspunkter. Det fanns också representanter för statliga myndigheter såsom Forum för levande historia och Diskrimineringsombudsmannen samt för andra organisationer med intresse i de frågor som behandlades på konferensen, såsom Stockholms stads kansli för mänskliga rättigheter, Malmö mot diskriminering och Mångkulturellt centrum.

Inledning och föreläsningen "Var är vi? Sverige, kunskapen och rasismerna"

Konferensdeltagarna välkomnades av professor Irene Molina och docent Anna-Sara Lind, som i sina tal förklarade hur denna historiska konferens var ett led i Uppsala universitets satsning för att etablera ett Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism under 2017.

Därefter höll professor Mattias Gardell föreläsningen Var är vi? Sverige, kunskapen och rasismerna, en redogörelse över utvecklingen av olika teoretiska förståelser av rasism, samt deras grundläggande betydelse för att förstå det nutida samhället och dess historia.

Deltagarna kunde efter detta välja mellan sex parallella sessioner, där forskare presenterade pågående, tilltänkta eller genomförda forskningsprojekt med anknytning till temat ”Metoder, teorier och forskning om rasismens olika uttryck”. Sessionerna behandlade samiska forskares kritiska granskning av den koloniala vetenskapliga rasismen och dess epistemologi, forskning om antirasism, vithet i en globaliserad värld, rasism i media, forskning om barnperspektiv på rasism och frågan om etnisk och religiös registrering som forskningsetiskt dilemma. För abstrakt till sessionerna, se nedan.

"Militarizing race" - föreläsning

Onsdagens program avslutades med en föreläsning av professor David Theo Goldberg från University of California Humanities Research Institute, som talade utifrån temat ”Militarizing race”. Hans anförande var en global undersökning av de alltmer militariserade processer varigenom nationsstater skapar sig själva och bevakar sina gränser genom ett rasifierat skillnadskapande mellan de som tillhör nationen och de om inte gör det.

Konferensens första dag avslutades med en reception som gav deltagarna tillfälle att mingla och diskutera vidare utifrån konferensdagens många viktiga bidrag.

Dag 2 - Ras, rasifiering, rasism – en begreppsteoretisk diskussion

Konferensens andra dag började med ett panelsamtal på temat ”Ras, rasifiering, rasism – en begreppsteoretisk diskussion”. I samtalet deltog Ylva Habel och Katarina Mattsson från Södertörns högskola, Patricia Lorenzoni från Linköpings universitet samt Anders Neergaard från Linköpings universitet. Panelen modererades av Edda Manga från Mångkulturellt centrum. Konferensen fortsatte därefter med ytterligare sex parallella sessioner där deltagarna diskuterade aktuella forskningsfrågor som antisemitism, rasism och rasifiering inom hälso- och sjukvård, hatbrottsforskning som tvärvetenskapligt och internationellt projekt, rasism och antirasism i skolan, den svenska rasismens genealogi samt kritisk ras- och vithetsforskning i Sverige. För abstrakt till sessionerna, se nedan.

Avslutande panelsamtal och nästa års konferens

Efter sessionerna samlades konferensen i plenum för det avslutande panelsamtalet ”Forskning om rasism och framtida utmaningar”. Deltagare i detta samtal var Stefan Jonsson från Linköpings universitet, Gunilla Larsson och Irene Molina från Uppsala universitet samt Mekonnen Tesfahuney från Karlstads universitet. Moderator var Adrian Groglopo, från Göteborgs universitet. De avslutande reflektionerna formulerades av professorerna Irene Molina och Mattias Gardell, som kort samtalade kring de mest centrala teman som lyfts upp under konferensen. De markerade återigen det historiska med denna konferens, som i all den energi den gav deltagarna blev till ett perfekt sätt att initiera ett mer offentligt arbete i etablerandet av Uppsala universitets Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. Innan deltagana skildes åt välkomnades de att närvara vid nästa års konferens om rasismforskning, som planeras äga rum 11-13 oktober 2017 i Uppsala, på temat ”Välfärd och rasism”.

Sessioner dag 1

Sessioner dag 2

Pressmeddelande om konferensen

Senast uppdaterad: 2022-01-21