MINNESDAG 100 ÅR I RASBIOLOGISKA INSTITUTETS SKUGGA

En del av Sveriges historia, som inte får glömmas eller gömmas

Med anledning av det i år är 100 år sedan Statens institut för rasbiologi (även kallat Rasbiologiska institutet) öppnades i Uppsala, arrangerar CEMFOR en digital minnesdag med berörda enskilda och grupper, organisationer och forskare. Minnesdagen arrangeras i samarbete med Forum för judiska studier (UU) och Centrum för forsknings- och bioetik (UU). Rasbiologiska institutet är en del av Sveriges historia, som inte får glömmas eller gömmas.

Minnesdagen hålls online på grund av förnyade restriktioner. 

Det statliga institutet för rasbiologi öppnade i Uppsala 1922. 1956/57 upphörde själva institutet och delar av institutet upptogs av Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk genetik.  Arkivet från det rasbiologiska institutet handhas av Uppsala universitetsbibliotek.

Minnesdagen är en fortsättning på de fyra dialogseminarier med berörda grupper som anordnades av CEMFOR under våren 2021. Dialogseminerierna uppmärksammade rasbiologin, det smärtande arvet och dess konsekvenser samt rasismen, som lever kvar än idag. Under 2022 planeras uppföljande seminarier. 

Vi utgår från metoder och etiska förhållningssätt som finns inom urfolksstudierrasismforskning samt etiska regler som finns i svensk lagstiftning och hos forskningsfinansiärer samt i internationella konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter. 

I Rasbiologiska institutets arbete med att kategorisera folkgrupper riktades ett särskilt stort intresse mot den samiska befolkningen i dess egenskap av att vara Sveriges enda urfolk. Läs mer här: Så drabbades samerna av den rasbiologiska forskningen

Minnesdagen arrangeras av CEMFOR i samarbete med Forum för judiska studier (UU) och Centrum för forsknings- och bioetik (UU). Projektledare: May-Britt Öhman. Finansiellt stöd har erhållits från forskningsprojekten: 

  • "Sijddaj máhttsat betyder "kommer hem", Vetenskapsrådet, Dnr 2021-03080 
  • " 'Leva utan olja?!' Omprövande av relationer med land och vatten utifrån urfolks expertis", FORMAS Dnr 2019-01975, 7,5 MSEK, inom Nationella forskningsprogrammet om klimat.


Vänligen notera att inbjudan till att anmälan förslag på presentationer och framträdanden under Minnesdagen nu är stängd.
Anmälan var öppen: 10 november - 9 december 2021
Länk till inbjudan att anmäla förslag 

Tidigare evenemang: 100 år i Rasbiologiska institutets skugga

Statens institut för rasbiologi, Rasbiologiska institutet, i Uppsala öppnades i januari 1922. I år är det 100 år sedan. Det är en del av Sveriges historia, som inte får glömmas eller gömmas.

Under våren 2021 organiserade Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR, vid Uppsala Universitet ett antal dialogseminarier med forskare och representanter för de svenska minoritetsgrupperna: sverigefinnar, judar, romer och tornedalingar, samt urfolket samer. Ytterligare ett seminarium handlade om Afrosvenskarnas erfarenheter av rasbiologin och dess konsekvenser i tid och rum.

Seminarierna med berörda grupper, organisationer och forskare utgjorde underlag för planeringen av det kommande symposium den 17 februari 2022, som uppmärksammar rasbiologin, det smärtande arvet och dess konsekvenser samt rasismen, som lever kvar än idag.

Vi önskar även utforska möjligheter för etiskt hållbart ansvarstagande för det fysiska arvet och se över hur forskningen om dessa frågor kan genomföras i samverkan med berörda grupper och enskilda. 

Dialogseminarium 1: Hundra år i Rasbiologiska institutets skugga

Datum: 17 februari 2021

Huvudansvarig för det första dialogseminariet 17 februari är docent May-Britt Öhman, lule- och skogssame från Lule älvdal, samt med rötter även i Tornedalen, forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR.

Seminariet organiseras med stöd från forskningsprojektet Dálkke: urfolksperspektiv på klimat, inom det Nationella forskningsprogrammet om klimat. 

DIALOGSEMINARIUM 2: HUNDRA ÅR I RASBIOLOGISKA INSTITUTETS SKUGGA

Datum: 24 mars 2021

Huvudansvarig för det andra dialogseminariet 24 mars är professor och vetenskaplig ledare Irene Molina, CEMFOR.

DIALOGSEMINARIUM 3: HUNDRA ÅR I RASBIOLOGISKA INSTITUTETS SKUGGA

Datum: 19 maj 2021

Huvudansvarig för det tredje seminariet 19 maj är Lars M. Andersson, föreståndare vid Forum för judiska studier, Uppsala universitet. Program

Seminariet organiseras i samarbete med Forum för judiska studier, Uppsala universitet.

DIALOGSEMINARIUM 4: HUNDRA ÅR I RASBIOLOGISKA INSTITUTETS SKUGGA

Datum: 9 juni 2021

"Rasbiologiska konstruktioner av svarthet och dess samtida konsekvenser”
Huvudansvarig för det fjärde dialogseminariet 9 juni är Jasmine Kelekay, doktorand i sociologi vid University of California, Santa Barbara/forskare vid CEMFOR.

Senast uppdaterad: 2022-02-23