Om forskningsprojektet "Dálkke: Urfolksperspektiv på klimat"

Dálkke har sin bas vid CEMFOR, Teologiska institutionen vid Uppsala universitet och samarbetar med Luleå Tekniska universitet och Michigan State University, andra universitet i Kanada, USA, Aotearoa (Nya Zeeland) Australien och Japan,  samt med urfolkssamhällen och föreningar. Urfolksforskare & allierade forskare, kunskapsbärare, naturvetare, förändringsarbetare och ledare arbetar här med att skapa ett forskningsfält som stödjer urfolks egna kapacitet att analysera och adressera konsekvenserna av, samt minska påverkan av mänskligt orsakade klimatförändringar – nämligen just forskningsfältet ”Urfolksperspektiv på klimat”.

Inom Dálkke: Urfolksperspektiv på klimat analyserar vi konsekvenser av klimatförändringar, hur olika politiska satsningar inom energisektorn som påstås kunna stävja klimatförändringar – såsom vindkraft, kärnkraft, vattenkraft, solceller och överlag satsning på elproduktion/konsumtion- påverkar redan trängda urfolks situation och därmed hur djur, skog, mark och vatten påverkas.  Vi analyserar även olika energiproduktionsmetoders tekniska design och ställer frågor kring hur design och utformning av energitekniska system förhåller sig till målsättningar om ökad eller minskad konsumtion i allmänhet.

Frågor vi ställer är:

  • Hur påverkas klimat, djur, fåglar, mark, vatten och nutida och framtida långsiktig hållbarhet, livsmedelssäkerhet och mänsklig säkerhet av energi- och klimatpolitik och aktion från regeringar, internationella organisationer och sociala rörelser?

  • Hur och varför exkluderas/inkluderas urfolksperspektiv och urfolk i klimatpolitik, aktion och företagande på lokal, regional, nationell och internationell nivå?

  • Hur arbetar urfolk för att föra fram sina perspektiv i dessa frågor och hur kan urfolksperspektiv stärkas?

  • Vilka tekniska, sociala och sociotekniska anses intressanta och användbara från urfolksperspektiv?

  • Hur kan tekniska, sociala och sociotekniska innovationer utvecklas och implementeras med respekt för urfolks territorier, kultur och samhälle?

  • Hur kan stöd ges till urfolk att själva utveckla tekniska, sociala och sociotekniska innovationer för att minska negativ påverkan av klimatförändringar samt beroendet av fossila bränslen och fossilberoende energiproduktion?

Dálkke analyserar och utmanar internationella organisationer, folkrörelser, politiska partier,  samt regeringars politik och agerande med ambition att reducera klimatpåverkan. Vi analyserar orsaker till varför urfolks kunskap, erfarenheter, expertis, innovation och frågeställningar ofta exkluderas från klimatförändringspolitik och aktion, samt undersöker hur urfolksperspektiv kan lyftas fram i dessa sammanhang. Frågor om hur rasism gentemot urfolk tar sig uttryck, såsom i exkluderandeprocesser, historisk amnesi och reproduktion av ignorans är en avgörande del i detta, samt även hur genus/kön spelar in.

Dálkke består av ett flertal delprojekt. Vi samarbetar  med företag och enskilda renskötare, konstnärer, filmare, kunskapsbärare, föreningar och urfolkssamhällen och välkomnar förslag på samverkan och stöd. En viktig ambition för projektet är att bidra till att etablerandet av ”Urfolksperspektiv på klimat” som ett forskningsfält.

Projektets referensummer är FORMAS Dnr 2017-01923, inom det Nationella forskningsprogrammet om klimat och leds av Fil Dr May-Britt Öhman. Projektet  samverkar med ”Säkra och hållbara energiframtider i Sápmi”, FORMAS framtida forskningsledare Dnr 2016-01039, också under ledning av May-Britt Öhman.

  • Nedan finner du mer Information om urfolk, urfolksrättigheter och urfolksforskning - Indigenous Studies.

Senast uppdaterad: 2023-10-12