Dálkke: forskningsområden

Med vår grund i  urfolks- och genusperspektiv, urfolksmetodologier/teorier, rasismforskning och i en tvärvetenskaplig miljö med humaniora, naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap, och med ledning av forskare som själva är urfolk bedriver vi forskning och utvecklar även tekniska, sociala och sociotekniska innovationer och lösningar i förhållande till de utmaningar som följer med klimatförändringar och beroende av fossila bränslen. 

  • Hur påverkas klimat, djur, fåglar, mark, vatten och nutida och framtida långsiktig hållbarhet, livsmedelssäkerhet och mänsklig säkerhet av energi- och klimatpolitik och aktion från regeringar, internationella organisationer och sociala rörelser?

  • Hur och varför exkluderas/inkluderas urfolksperspektiv och urfolk i klimatpolitik, aktion och företagande på lokal, regional, nationell och internationell nivå?

  • Hur arbetar urfolk för att föra fram sina perspektiv i dessa frågor och hur kan urfolksperspektiv stärkas?

  • Vilka tekniska och sociala innovationer anses intressanta och viktiga från urfolksperspektiv?

  • Hur kan dessa innovationer utvecklas och implementeras med respekt för urfolks territorier, kultur och samhälle?

  • Hur kan stöd ges till urfolk att själva utveckla tekniska och sociala innovationer för att minska negativ påverkan av klimatförändringar?