Avslutade forskningsprojekt

Arga vita män?

Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner​.

Finansiär: Vetenskapsrådet (ca 4 000 000 kr).

Dálkke: Urfolksperspektiv på klimat

Med vår grund i  urfolks- och genusperspektiv, urfolksmetodologier/teorier, rasismforskning och i en tvärvetenskaplig miljö med humaniora, naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap, och med ledning av forskare som själva är urfolk bedriver vi forskning och utvecklar även tekniska, sociala och sociotekniska innovationer och lösningar i förhållande till de utmaningar som följer med klimatförändringar och beroende av fossila bränslen.

Finansiär: FORMAS Dnr 2017-01923, inom det Nationella forskningsprogrammet om klimat. Projektet  samverkar med ”Säkra och hållbara energiframtider i Sápmi”, FORMAS framtida forskningsledare Dnr 2016-01039, också under ledning av May-Britt Öhman. 

Efter deportation

Detta är en studie om deportationens efterföljande konsekvenser. Den fokuserar på vad som händer med asylsökanden efter deportationen från Sverige och deras erfarenheter av det. Trots att det vetenskapliga intresset för förvar och deportation växer, är forskningen om det som händer efter deportationen ännu knapp.

Projektbeskrivning
Projektledare: Professor Shahram Khosravi

En studie om muslimska kvinnors erfarenheter av islamofobi och deras arbete med konst och aktivism

This project aims to gain deeper knowledge on Muslim women’s experiences of Islamophobia and their strategies of coping, negotiating and resisting stereotypical discourses on Muslims in Sweden. The second part of the aim of this project is to understand how Muslim women make use of creative artistic methods such as mural artwork, theatre, and poetry in order to claim their voice, and sometimes counter stereotypical notions that persist of them within the Swedish society. 

Finansiär: Vetenskapsrådet, 2 638 000 kr.

Illustrationer av människan som art och ras i vetenskapliga publikationer från 1800 till nutid

Projekt syftar därför till att undersöka hur vetenskapen använt sig av olika illustrationspraktiker för att gestalta människan som art och ras. 

Finansiär: Vetenskapsrådet, 2 000 000 kr.

Invandrade mödrar – rasifierade barn. Vägval, konflikter och visioner

Hur ser kopplingen ut mellan migration och rasism? På vilket sätt kan mödrars överföring av minnen, värderingar samt materiella och symboliska resurser till sina söner och döttrar bidra till att hantera vardagsrasism och diskriminering? 

Finansiär: Vetenskapsrådet (Projektbidrag för forskning om rasism) 

Kod, Narrativ, Historia: Samtida meningsskapande kring forntida DNA

​Forskningsprojektet undersöker samtida arkeogenetisk forskning i Sverige, Frankrike och Storbritannien.

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond, 8 000 000. Anslagsförvaltare: Stockholms universitet

Metodologiska laboratorier

Syftet med projektet är att utveckla etiskt och vetenskapligt hållbara metoder, för att mäta diskriminering på grund av ras, etnicitet och religion på nationell nivå.

Finansiär: Vetenskapsrådet, 5 000 000 kr.

Pandemi i det arktiska Norr

Unikt forskningsprojekt om pandemin i Norrbotten
En supradisciplinär och tvärvetenskaplig datainsamling om erfarenheter, resiliens och social mobilisering under Covid19 pandemin med fokus på Norrbottens län.

Projektbeskrivning
Finansiär: LTU, enheten för historia vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle,  har tilldelats 3,089 miljoner SEK av forskningsrådet FORMAS, för ett tolv månader långt projekt för att samla kunskap och erfarenheter från den pågående pandemin. 

Projektledare: May-Britt Öhman, Docent i miljöhistoria, gästforskare, enheten för historia, LTU. Forskare vid CEMFOR.

Väntan

Studien handlar om papperslösa migranters väntan på uppehållstillstånd i Sverige. Den fokuserar på deras uppfattningar om tid och hur deras 'irreguljära' status uttrycks medan de väntar.

Projektet "Väntan" ligger under Socialantropolgiska institutionen, Stockholms universitet.

Senast uppdaterad: 2023-10-16